Menüpontok

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

ADATVÉDELEM

Jelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.alarcoknelkul.hu oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódó, az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/ 679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

Jelen adatvédelmi politika célja, hogy szolgáltatásaink összes területén minden egyén számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak feldolgozása során.

 A szabályzatnak nincs időbeli hatálya. A szabályzat módosításáról az Adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

 A Felhasználók adatainak kezelése, a Felhasználók önkéntes külön hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv 5. § (1) bekezdés alapján), amit az Adatkezelő nem kényszerít ki a Felhasználótól, továbbá felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a személyes illetve különleges adatok meg nem adása vagy nem teljes körű megadása esetén a Weboldal egyes szolgáltatásai nem elérhetőek.

 

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK

Kötelezően megadott személyes adatok:

 • felhasználónév – cél: Felhasználó megkülönböztetése a többi Felhasználótól
 • jelszó – cél: a Felhasználói fiókba történő biztonságos belépés
 • e-mail cím – cél: regisztráció érvényesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval, Felhasználói fiókba történő belépés, rendszerüzenetek küldése, panaszkezelés
 • születési idő – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása
 • nem (különleges adat) – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása
 • lakhely (megye, város) – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása
 • lakcím - cél: számlázási adat
 • beállítottság – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása, hogy tudjuk, milyen nemű társat keres a Felhasználó
 • magasság – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása
 • rövid bemutatkozó – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása
 • feltöltött profilkép – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása 
 • további feltöltött képek – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása
 • végzettség – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása 
 • gyermekek száma (különleges adat) – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása 
 • dohányzási szokás (különleges adat) – cél: társkereső szolgáltatás nyújtása 
 • fizetési adatok  - cél: társkereső szolgáltatás nyújtása, törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) 
 • telefonszám - cél: ügyfél azonosítása kapcsolat felvétel céljából

 

A Weboldalon a regisztrációs életkor alsó határa 18 év. A Weboldalnak nem áll szándékában 18 év alatti fiatalkorúaktól személyes adatot gyűjteni és kezelni. Amennyiben 14 év alatti gyermek vagy 18 év alatti fiatalkorú szülője vagy gyámja tudomást szerez arról, hogy gyermeke adatokat juttatott el a Weboldalra, akkor ezen adatok törlése érdekében a hepiendiroda@gmail.com email címen fordulhat az Adatkezelőhöz. Ebben az esetben az Adatkezelő a gyermek, illetve a fiatalkorú adatait azonnal töröli a nyilvántartásból.

 

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal ellen. Az Adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használata során személyes adatait harmadik személy részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi, e harmadik személy adatkezeléséért az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Minden adat elektronikus úton kerül tárolásra.

Az adatkezelésben érintettek köre a Weboldal Felhasználói lehetnek, az adataikat pedig kizárólag az Adatkezelő kezelheti. A személyes adataihoz való hozzáférést, az adatok törlését, módosítását vagy a felhasználásuk korlátozását Felhasználó a hepiendiroda@gmail.com e-mail címen kérheti.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

Tájékoztatáshoz való jog: A Felhasználók a személyes adataik kezeléséről tájékoztatást kérhetnek. Az érintett kérésre az Adatkezelő tájékoztatást ad a személyes adatok kezelésére vonatkozóan. A GDPR 13. és 14. cikkben felsorolt valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja Felhasználó kérésére.

Hozzáférési jog: Az érintett természetes személyek jogosultak személyes adataik kezeléséről tömör, átlátható és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthető formában tájékoztatást kapni. Így különösen:

 • személyes adatok kezelésének tervezett céljáról és jogalapjáról
 • a személyes adatok címzettjeiről, akikkel a személyes adatot közölték vagy közölni fogják.
 • az adatkezelés tervezett időtartamáról, illetve amennyiben ez nem lehetséges úgy a tervezett időtartam meghatározásának szempontjairól
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
 • automatizált döntéshozatalról, ideértve a profilozás tényét

Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátani, azzal, hogy az érintett ezen, másolat igénylésére vonatozó joga nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait. 

Helyesbítéshez való jog: Az Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

Visszavonás joga: Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Elfeledtetéshez (törléshez) való jog: az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó adatokat, ha:

 • azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
 • az érintett azt kéri;
 • az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt hatóság vagy bíróság elrendeli
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A személyes adatokat Adatkezelő nem köteles törölni, amennyiben:

 • az adatkezelés szükséges véleménynyilvánítás szabadságához és tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból, közérdek alapján
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez illetve védelméhez

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Jogorvoslathoz és Adatvédelmi hatósági eljárás indításához való jog: Panasz esetében a Weboldal tulajdonosán túlmenően a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz valamint bírósághoz is fordulhat. (Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Telefon: 06-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.)

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintettnek joga van kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak korlátozását, amennyiben az alábbiak egyike teljesül:

 • érintett vitatja a személyes adatok pontosságát.
 • az adatkezelés jogellenes és érintett ellenzi azok törlését és e helyett kéri az adatok felhasználásának korlátozását.
 • a Weboldalnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
 • érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

Adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult a személyes adatainak "tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban" megkapni illetve joga van kérni - amennyiben ez technikailag megvalósítható - az adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Valamint az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, továbbá hátrányosan nem érintheti mások jogait és szabadságát.

Tiltakozáshoz való jog: az érintettnek joga van a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni a személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

 
ÁSZF | KAPCSOLAT | Társkereső működése | TAGSÁG IGÉNYLÉSE, Előfizetés | ADATVÉDELEM |
Copyright © https://alarcoknelkul.hu/ 2017 HEPIEND TÁRSKERESŐ IRODA